Start
logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, sekretariat mail: sp1zawiercie@zawiercie.eu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu


Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu. Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-08 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: pracownik sekretariatu.
E-mail: sp1zawiercie@zawiercie.eu, Telefon: 326722562

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu Adres: ul. 11 Listopada 22, 42-400 Zawiercie, E-mail: sp1zawiercie@zawiercie.eu, Telefon: 326722562. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • do wejścia od frontu szkoły prowadzą schody
 • tylne wejście dostępne dla wszystkich uczniów i pracowników nie posiada barier architektonicznych (schodów), wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły
 • od strony parkingu znajduje się wejście ze schodami bezpośrednio do kuchni
 • w budynku na każdym poziomie (niski parter, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez dwie klatki schodowe
 • budynek nie posiada wind
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym
 • w szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

do góry^

Start
Deklaracja dostępności