logo 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 22, tel. 3267-225-62, mail: sp1zawiercie[at]zawiercie.eu
Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Rekrutacja


Zapraszamy dzieci do klasy pierwszej

 • dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
Zasady i harmonogram rekrutacji do klasy I w tabeli poniższej.


Zapraszamy uczniów do klas IV i VII

Wnioski do klasy IV i wnioski klasy VII mogą być składane w terminie od 22 lutego do 19 marca 2021 r. Zapraszamy uczniów do klas IV i VII z następujących szkół.

 • Szkoła Podstawowa nr 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 6,
 • Szkoła Podstawowa nr 9,
 • Szkoła Podstawowa nr 13.


Zasady i harmonogram rekrutacji do klas I

Czynności rodzica Czynności szkoły Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 • Dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły:
  złożenie zgłoszenia przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania. Uczeń ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej.
 • Da dzieci spoza obwodu szkoły:
  złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej. Uczeń bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani się zgodnie z kryteriami na podstawie dostarczonych dokumentów.
Od 22 lutego do 5 marca 2021 r Od 6 kwietnia do 9 kwietnia 2021 r
Pierwsze posiedzenie komisji rekrutacyjnej (zakwalifikowani) od 8 marca do 10 marca 2021 r. od 12 kwietnia do 13 kwietnia 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11 marca 2021 r. 14 kwietnia 2021 r.
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły). od 12 marca do 17 marca 2021 r. od 15 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r.
Drugie posiedzenie komisji rekrutacyjnej (przyjęci) od 18 marca do 19 marca 2021 r. 19 kwietnia 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 22 marca 2021 r. 20 kwietnia 2021 r.
Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Kryteria przyjęć dla kandydatów do klas I spoza obwodu

 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr XXXV/319/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 r..
L.p. Kryteria lokalne Wartość kryterium
w punktach
1 Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Zawiercie 28
2 Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole, do której składany jest wniosek 12
3 Dziecko, które uczęszcza do przedszkola w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek 8
4 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły, w której składany jest wniosek 4
5 Wielodzietność rodziny kandydata 1
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1

Dokumenty do pobrania

W dokumentach wymagany jest podpisz obojga rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku, gdy dziecko nie posiada obojga rodziców / opiekunów prawnych, proszę dołączyć oświadczenie, że dziecko posiada jednego rodzica / jednego opiekuna prawnego.

 1. Dokument: Zgłoszenie dziecka do klasy I - zamieszkałego w obwodzie szkoły
 2. Dokument: Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 3. Dokument: Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I - zamieszkałego poza obwodem szkoły
 4. Dokument: Potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
 5. Dokument: Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy IV
 6. Dokument: Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy VII

Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie rekrutacji

 • Zarządzenie nr 980/2021 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 stycznia 202l r.
 • Zarządzenie nr 984/2021 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 stycznia 202l r.
 • Zarządzenie nr 986/2021 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 stycznia 202l r.

do góry^